Választási és népszavazási ügyek

Tájékoztató a választási és a népszavazási eljárásban benyújtott alkotmányjogi panasz eljárások speciális szabályairól

A választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen választási ügyben a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 233. §-a, népszavazási ügyben a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről és a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Nsztv.) 79. § (5) bekezdése alapján, nyújtható be alkotmányjogi panasz. Az országgyűlési képviselők általános választásával azonos napon tartott országos népszavazási eljárás (ún közös eljárás) esetén a Ve. 233. §-ának szabályait kell alkalmazni.

Az eljárásokra az alkotmányjogi panasz általános szabályait az alábbiakban ismertetett eltérésekkel kell alkalmazni. Ezen az oldalon ezeket a speciális szabályokat – jogszabályi rendelkezéseket, alkotmánybírósági határozatokat – ismertetjük.

Határidő az alkotmányjogi panasz benyújtására

A Ve. 233. §-a alapján, választási ügyben benyújtott alkotmányjogi panaszok esetén – az általános hatvan napos határidővel ellentétben – a bíróság döntésének közlésétől számított három napon belül lehet benyújtani. A népszavazási ügyben benyújtott jogorvoslat esetében a benyújtás határideje öt nap, közös eljárás (az országgyűlési képviselők általános választásával azonos napon tartott országos népszavazási eljárás) esetén három nap [Ve. 233. § (1) bekezdés, Nsztv. 79. § (5) bekezdés]. Az elkésetten benyújtott panasz esetén nincs lehetőség a mulasztás igazolására, tehát a fenti határidők jogvesztők.

A helyi választási bizottságnak a kérdés hitelesítésével kapcsolatos döntése elleni törvényszéki felülvizsgálati döntés elleni alkotmányjogi panaszt a törvényszék döntésének a helyi választási iroda honlapján való közzétételét követő nyolc napon belül lehet benyújtani. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszról harminc napon belül dönt.

A Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott döntése elleni alkotmányjogi panaszt a Kúria döntésének a Magyar Közlönyben történő közzétételétől számított nyolc napon belül lehet benyújtani. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszról harminc napon belül dönt.

A alkotmányjogi panasz benyújtásának helye és módja választási és népszavazási ügyben

A Ve. 233. §-a és a 79. § (5) bekezdése alapján előterjesztett alkotmányjogi panaszt az ügyben eljáró bíróságnál kell az Alkotmánybírósághoz címezve benyújtani. Az elsőfokú bíróság az alkotmányjogi panaszt továbbítja az Alkotmánybíróság részére.

Az Ügyrend 25. § (7) bekezdése értelmében ha a Ve. 233. §-a és az Nsztv. 79. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt közvetlenül az Alkotmánybíróságnál nyújtották be, a főtitkár azt nem küldi meg az első fokon eljáró bíróságnak. Erre vonatkozóan a 3034/2014. (III. 3.) AB végzés kimondta, hogy a Ve. 233. §-a alapján előterjesztett alkotmányjogi panasz csak akkor felel meg a formai feltételeknek, ha azt az előírt határidőn belül a megtámadott döntést hozó bíróságon terjesztik elő. Ha tehát közvetlenül az Alkotmánybíróságra nyújtják be a panaszt, az Alkotmánybíróság azt nem fogadja be, és nem foglalkozik vele érdemben {3034/2014. (III. 3.) AB végzés, Indokolás [12]–[15]}.

A főtitkári és az egyesbírói eljárás

Tekintettel a rövid határidőkre, az Ügyrend 26. § (1) bekezdése alapján a főtitkár nem tájékoztatja külön levélben az indítványozót, hogy indítványát az Alkotmánybíróság nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vett indítványok alapján indult ügyek adatai (az ügyszám, a támadott bírói döntés száma, az indítvány rövid összefoglalója, az anonimizált indítvány stb.) megtalálhatóak az ügy elektronikus adatlapján az Alkotmánybíróság honlapján (az adatlapok elérhetőek a keresőn keresztül).

A Ve. 233. § (3) bekezdése alapján a választási és népszavazási ügyekben a főtitkárnak nincs lehetősége hiánypótlásra felhívni az indítványozót.

Eljárási határidők

Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz befogadásáról választási ügyben és a közös eljárásban az Alkotmánybírósághoz érkezéstől számított három munkanapon, népszavazási ügyben öt munkanapon belül dönt, és a befogadott panaszról további három, illetve öt munkanapon belül hoz érdemi döntést.Az Ügyrend 53/A. §-a értelmében ha az előadó alkotmánybíró az Ügyrend 31. § (6) bekezdése alapján a választási vagy népszavazási  eljárásokban terjeszt az alkotmányjogi panasz befogadásáról szóló döntés helyett az alkotmányjogi panasz érdemi elbírálását tartalmazó határozat-tervezetet a testület elé, akkor az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszról a Ve. 233. §-a szerinti eljárás és a közös eljárás  esetén a beérkezéstől számított hat munkanapon, az Nsztv. 79. § (5) bekezdése szerinti országos népszavazási eljárás esetén a beérkezéstől számított tíz munkanapon belül dönt.

Egyéb speciális szabályok

A Ve. 233. § (3) bekezdése alapján a választásokkal kapcsolatos alkotmányjogi panasz eljárásban a rövid határidőkre tekintettel a jogalkotó meghallgatására, nyilvános meghallgatásra, más szerv megkeresésére, valamint az indítvány kiegészítésére való felhívásra nincs lehetőség.

Az indítvány kiegészítésére, megváltoztatására lehetősége van az indítványozónak, de az Alkotmánybíróság a 3010/2014. (II. 11.) AB végzésben megállapította, hogy annak figyelembe vételére csak akkor van lehetőség, ha a kiegészítésre a Ve. 233. § (1) bekezdésében foglalt 3 napos határidőn belül kerül sor {3010/2014. (II. 11.) AB végzés, Indokolás [26]}.

A Ve. 233. §-a szerinti panaszok befogadása és érdemi vizsgálata során az Alkotmánybíróság teljes ülésben vagy öttagú tanácsokban jár el. Az öttagú tanács határozatképes, ha a tagok többsége jelen van.

• • •

A Ve. 233. §-a:

233. § (1) Az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasz a sérelmezett döntés közlésétől számított három napon belül nyújtható be az Alkotmánybírósághoz.

(2) Az Alkotmánybíróság az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panaszról az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 56. §-a szerint a beérkezésétől számított három munkanapon belül, a befogadott alkotmányjogi panaszról további három munkanapon belül dönt.

(3) Az e törvény alapján, a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés elleni alkotmányjogi panasszal kapcsolatos eljárás során az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 30. § (2), (3) és (5) bekezdése, 55. § (3) bekezdése, 57. § (1)-(1f) és (7) bekezdése, 58. § (1) bekezdése és 60. §-a nem alkalmazható.

(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha a kérelem nem olyan választáshoz kapcsolódik, amelynek kitűzése már megtörtént, de a választás eredménye a választási szerv határozatának meghozatalakor még nem emelkedett jogerőre.

Az Nsztv. 79. §-a:

79. § (1) Az országos népszavazási eljárásban a jogorvoslat benyújtására és elbírálására rendelkezésre álló határidő öt nap, közös eljárás esetén három nap. Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő – közös eljárás kivételével – csak az azt követő legközelebbi munkanapon jár le.

79. § (5) A Ve. 233. § alkalmazása során az alkotmányjogi panasz benyújtására és az Alkotmánybíróság döntéseire rendelkezésre álló határidő öt munkanap; közös eljárás esetén az alkotmányjogi panasz benyújtására rendelkezésre álló határidő három nap, az Alkotmánybíróság döntéseire rendelkezésre álló határidő három munkanap

• • •

A választási ügyekben az elmúlt napokban hozott legújabb döntéseket a Friss döntések menüpont alatt lehet megtekinteni.

Folyamatban lévő választási ügyek, ha az ügy az Abtv. 27. §-a alapján indult, itt >>, vagy ha az ügy az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján indult, itt >> találhatóak.

Az Alkotmánybíróság választási ügyekben hozott korábbi döntései, ha az ügy az Abtv. 27. §-a alapján folyt, itt >>, vagy ha az ügy az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján folyt, itt >> olvashatóak.

Az Alkotmánybíróság népszavazási ügyekben hozott döntései, ha az ügy az Abtv. 27. §-a alapján folyt, itt >>, vagy ha az ügy az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján folyt, itt >> olvashatóak.

Az egyes ügyek adatlapjain elolvashatóak az ügy fontosabb adatai és az anonimizált indítvány szövege is.